Dom, w którym mieszkam – opis.

Kolejny temat przewijający się w programie nauczania języków obcych to opis miejsca. Postanowiłam posłużyć się tutaj przykładem opisu domu rodzinnego/ mieszkania/ apartamentu. Jest to doskonały pretekst do wprowadzenia nazw pomieszczeń oraz ich wyposażenia.

Poniżej kilka pomysłów ćwiczeń.

 1. Ćwiczenie z wykorzystaniem platformy Pinterest. Przypnij do tablicy zdjęcia przedstawiające różne pomieszczenia w domu. Poproś uczniów o nazwanie pomieszczeń w języku polskim. Możesz ułatwić im zadanie podając nazwy na tablicy i prosząc uczniów jedynie o dopasowanie odpowiedniej nazwy do zdjęcia. Uczniowie mogą pracować indywidualnie bądź w parach.
 2. Dom/apartament, w którym mieszkam. Poproś uczniów o naszkicowanie domu/apartamentu, w którym mieszkają i podpisanie każdego pomieszczenia. Następnie dobierz uczniów w pary i poproś o opisanie sobie nawzajem ich domów/apartamentów. Jest to dobre ćwiczenie do powtórki przyimków: obok/za/przy/nad/pod oraz wyrażeń: na prawo/na lewo, z prawej strony/z lewej strony.
 3. Grupowa praca ze słownictwem. Podziel uczniów na grupy i każdej z nich przydziel pomieszczenie/kilka pomieszczeń (w zależności od ilości grup) i poproś o zebranie słów/wyrażeń związanych z ich wyposażeniem, czyli np. grupa, której został przydzielony pokój dziecinny, zbiera słownictwo opisujące rzeczy/przedmioty, które mogą się w takim pokoju znajdować. Pamiętaj o wyznaczeniu ram czasowych na to ćwiczenie. Następnie, przedstawiciele każdej z grup zapisują słownictwo na tablicy tak, aby koledzy i koleżanki mogli się z nim zapoznać. Bardzo dobrze jeśli przy realizacji tej części ćwiczenia możemy wykorzystać tablicę interaktywną, gdyż zanotowane przez uczniów słownictwo mozna zapisać w pamięci komputera i wracać do niego za każdym razem, kiedy tego potrzebujemy.
 4. Opowiadanie o domu rodzinnym. Ćwiczenie na mówienie, do którego uczniowie muszą się przygotować. Aby ułatwić im zadanie, możesz podać im plan według którego powinni tworzyć swoją wypowiedź, np.:
 • Gdzie/w której części miasta znajduje się Twój dom/apartament?
 • Ile pomieszczeń się w nim znajduje?
 • Jakie to pomieszczenia? Nazwij je i powiedz gdzie są położone. Użyj poznanych przyimków: obok/za/przy/nad/pod oraz wyrażeń: na prawo/na lewo, z prawej strony/z lewej strony.
 • Opisz dokładnie wybrane pomieszczenie. Nazwij je i powiedz jak jest umeblowane.
 • Czy podia Ci się dom/apartament, w którym mieszkasz? Jeśli tak, to dlaczego? Jeśli nie, to co chciałbyś/chciałabyś w nim zmienić?

     5. Wypowiedź pisemna. Ćwiczenie dla uczniów nieco bardziej zaawansowanych językowo. Poproś ich o pisemny opis domu/apartamentu, w którym mieszkają. Polecenie możesz zmodyfikować i poprosić o opisanie ich wymarzonego domu/apartamentu. Wykonując to ćwiczenie uczniowie mogą posługiwać się planem, który zawarłam we wcześniejszym ćwiczeniu. Zadanie to wymaga sporo czasu, dlatego proponuję wygospodarować go na lekcji. Radzę nie zadawać tego typu ćwiczeń jako pracę domową, ponieważ, przynajmniej w niektórych przypadkach, nie bedziesz mieć pewności czy prace były pisane samodzielnie.

Jak zwykle zapraszam do korzystania z pomysłów:)

Gdzie na zakupy, a gdzie zjeść?- czyli nazwy miejsc w języku polskim.

 

Nazwy miejsc w języku obcym to jeden z najbardziej popularnych tematów, szczególnie na poziomie podstawowym.

W przypadku moich uczniów bardzo różnie bywało ze znajomością rzeczowników nazywających miejsca. Niektórzy znali praktycznie wszystkie nazwy, niektórzy tylko niektóre, podstawowe, a inni nie znali żadnych:)

W takiej sytuacji zawsze proponuję pracę w grupach. Ale UWAGA! Tworzymy grupy mieszane pod względem znajomości języka, czyli w każdej z grup muszą być i uczniowie mocni językowo i uczniowie na niższym poziomie znajomości języka. W ten sposób ci lepsi będą wspierać tych słabszych. Dzieciaki uczą się współpracy, negocjacji, komunikowania oraz obrony swoich poglądów. Poza tym, uczniom słabszym językowo zazwyczaj dużo łatwiej jest zwrócić się o pomoc do swojego kolegi czy koleżanki, niż do nauczyciela.

Poniżej kilka propozycji ćwiczeń do przeprowadzenia lekcji dotyczącej nazw miejsc.

 1. Ćwiczenie z użyciem platformy Pinterest. Wyświetl na dużym ekranie zdjęcia przedstawiające różne miejsca. Poproś uczniów, aby odnaleźli w Internecie ich nazwy w języku polskim i zapisali je poprawnie na kartce. Poproś poszczególnych uczniów o zapisanie nazw na tablicy tak, aby wszyscy mogli zobaczyć i zapamiętać poprawną pisownię słów.
 2. Ćwiczenie z użyciem platformy Kahoot. Bardzo dobre jako ćwiczenie utrwalające/powtarzające. W każdym pytaniu umieść obrazek/zdjęcie przedstawiające jakieś miejsce. W odpowiedziach do wyboru podaj cztery nazwy różnych miejsc, w tym, oczywiście, jedną oznacz jako prawidłową.
 3. Pytania o miejsca. Rozdaj uczniom karty pracy. Poproś aby do każdego pytania podali jak najwięcej możliwych odpowiedzi, czyli np. na pytanie: Jak się nazywa miejsce, do którego chodzimy się zrelaksować? można udzielić następujących odpowiedzi: kino/teatr/spa/restauracja/bar/pub itd.
 4. W jakim celu chodzimy do …? Do tego ćwiczenia możesz wykorzystać zdjęcia przypięte wcześniej na tablicy platformy Pinterest. Wskazując poszczególne zdjęcia poproś ochodników o opisanie przeznaczenia danego miejsca, czyli np. Do szpitala udajemy się, aby poddać się operacji. Oczywiście odpowiedzi uczniów mogą być różne.
 5. Jak często chodzisz do … ? Ćwiczenie, w którym możemy połączyć powtórkę nazw miejsc oraz przysłówki, określające częstotliwość, np. zawsze/często/rzadko/nigdy. Poproś uczniów, aby wybrali 5 różnych nazw miejsc i ułożyli z nimi zdania informujące o tym, jak często do nich chodzą/w nich przebywają.
 6. Wywiad z kolegą/koleżanką. Dobierz uczniów w pary i poproś, aby przez 10 minut     rozmawiali z kolegą/koleżanką w parze i dowiedzieli się, do których z omawianych miejsc, chodzą oni/one często/czasami/rzadko/nigdy. Następnie ochotnicy dzielą się zdobytymi informacjami z pozostałymi uczniami w klasie.
 7. Moje ulubione miejsce to… Ćwiczenie dla dzieciaków bardziej zaawansowanych językowo. Poproś, aby napisali krótką wypowiedź pisemną na temat ich ulubionego miejsca. Przykładowe polecenie może brzmieć: Które z miejsc, o których mówiliśmy do tej pory na lekcji, jest Twoim ulubionym miejscem. Odpowiedź uzasadnij podając przynajmniej 3 powody.

Zapraszam do korzystania!

 

Geografia na lekcji języka polskiego

mapa Polski

Wkomponowanie tematów geograficznych do lekcji języka obcego jest świetną alternatywą dla uczniów uwielbiających poznawanie świata, podróże, zwiedzanie, lub kontakt z naturą.

Proponuję dziś szereg ćwiczeń z wykorzystaniem tematów związanych z geografią świata i Polski.

 • Nazwy kontynentów. Przygotuj uczniom kartę pracy z konturami kontynentów. Poproś, aby odszukali w Internecie polskie nazwy kontynentów i wpisali je na mapie konturowej.
 • Co to jest mapa fizyczna? Wyświetl dowolną mapę fizyczną na dużym ekranie i zapytaj uczniów jakie informacje mogą zostać odczytane z tejże mapy (ukształtowanie terenu, nazwy miast, rzek, jezior, pasm i szczytów górskich, mórz i oceanów, wysp i półwyspów, depresje, itd.) Zapytaj uczniów, czy wiedzą, co oznaczają kolory na mapie. Omówcie ich znaczenie.
 • Co to jest ….? Przygotuj karteczki z pojęciami geograficznymi, takimi jak rzeka, kotlina, wyspa… Poproś ucniów o wylosowanie jednego pojęcia i próbę wyjaśnienia go po polsku. Jest to ćwiczenie podsumowujące lekcję. Możesz je wykorzystać rownież jako ćwiczenie powtórkowe z lekcji wcześniejszej.
 • Co wiesz o geografii Polski? Ćwiczenie możesz użyć jako rozgrzewkę językową lub po prostu wstęp do tematu lekcji. Zapytaj uczniów o wszytko co wiedzą na temat geografii Polski, np.

Wymień nazwy polskich rzek/jezior/gór/miast…

Czy znasz jakieś polskie zabytki/znane miejsca?

Odpowiedzi zanotuj na zwykłej tablicy lub tablicy interaktywnej, aby uczniowie mogli zapoznać się z pisownią nazw własnych.

 • Praca z mapą fizyczną Polski. Przygotuj karty pracy z konturami Polski, zaznaczonymi głównymi miastami/rzekami/jeziorami/szczytami, itd. lecz nie podpisanymi. Poproś uczniów o odnalezienie na fizycznej mapie Polski wybranych obiektów i wpisanie ich nazw w odpowiednie miejsca na kartach pracy. Możesz również wyświetlić kontury mapy na dużym ekranie i poprosić kolejnych uczniów o wpisywanie kolejnych nazw własnych na tejże mapie. Ale ta opcja tylko dla tych, którzy mają dostęp do tablic interaktywnych.
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie i dokańczanie zdań. Przygotuj karty pracy ze zdaniami typu:

Najdłuższą rzeką w Polsce jest ………………. . Ma 1047 km długości.

Największym jeziorem w Polsce jest ………………… położone na Mazurach. Jezioro ma powierzchnię prawie 114 km2.

Najgłębszym jeziorem w Polsce jest jezioro ……………... . Jego głębokość – według najnowszych badań – wynosi 106,1 m. 

Polskie morze to …………………. .

 • Ekspert od geografii Polski. Przygotuj karty pracy z pytaniami dotyczącymi geografii Polski. Uczniowie pracują nad zadaniem indywidualnie. Trzy osoby, które pierwsze poprawnie odpowiedzą na pytania otrzymują nagrodę. Poniżej podaję przykładowe pytania:
 1. Wymień 3 szczyty górskie w Polsce.
 2. Jak się nazywa największe polskie jezioro?
 3. Wymień nazwę znanej polskiej kotliny.
 4. Wymień nazwy 3 polskich rzek.
 5. Wymień 3 gałęzie przemysłu w Polsce.
 6. Wymień nazwy 3 polskich miast.
 7. Jak się nazywa najdłuższa polska rzeka?
 8. Jak się nazywa najgłębsze jezioro w Polsce?
 9. Wymień nazwy 3 pasm górskich w Polsce.
 10. Jaki jest najwyższy szczyt górski w Polsce?
 • Województwa w Polsce. Wyświetl na dużym ekranie mapę Polski z podziałem na województwa. Poproś uczniów o odczytanie poszczególnych nazw. Zapytaj, czy wiedzą z jakich województw/miast pochodzą ich dziadkowie/rodzice.
 • Najważniejsze zabytki/miejsca w Polsce. Zapoznaj uczniów z najciekawszymi zabytkami/miejscami w Polsce. Możesz wyświetlić je na dużym ekranie i na forum klasy omówić gdzie dokładnie się znajdują i dlaczego są ważne. Następnie rozdaj uczniom karty pracy z wypisanymi zabytkami/miejscami w Polsce, ale tylko tymi, które wcześniej omówiłeś/omówiłaś na lekcji. Poproś, aby uczniowie dopisali obok zabytków/miejsc nazwy miast, w których się one znajdują.
 • Co zapamiętałeś z lekcji o geografii Polski? Pytanie bardzo ogólne, dające uczniom swobodę w wyborze odpowiedzi. Jest to doskonałe ćwicznie na podsumowanie tematyki związanej z geografią Polski.

Jak zwykle zapraszam do korzystania z pomysłów:)

 

Idziemy na zakupy

Zakupy

Witajcie:)

Dzisiaj temat niezwykle popularny jeśli chodzi o naukę języków obcych. Zakupy. Tematyka niezwykle przydatna, szczególnie jeśli wiemy, że w przyszłości, być może, wybierzemy się na zakupy w kraju, w którym używany jest język, którego się uczymy.

Proponuję kilka ćwiczeń, podając je w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

 1. Czy lubisz zakupy? Ćwiczenie, od którego możesz rozpocząć całą lekcję. Może posłużyć jako rozgrzewka językowa. Uczniowie mogą nad nim pracować indywidualnie, w parach, bądź małych grupach. Wszystko zależy od ich poziomu i Twojego pomysłu na ćwiczenie. Poporoś ich o odpowiedź na pytanie oraz podanie argumentów, które by tą odpowiedź uzasadniały. Na zakończenie możesz zapytać kilku uczniów o ich zdanie na temat zakupów.
 2. Nazwy sklepów. Podstwową rzeczą, którą uczniowie powinni przyswoić to oczywiście nazwy sklepów. Możesz do tego użyć karty pracy, do której podaję link. Jeżeli masz dostęp do rzutnika mulitimedialnego lub tablicy interaktywnej możesz wyświetlić obrazki na dużym ekranie i poprosić uczniów o dobranie prawidłowych nazw sklepów do obrazków.
 3. Nazwy produktów. Następnie, zapoznaj uczniów z nazwami produktów, które są dostępne w każdym ze sklepów. I teraz wszystko zależy od poziomu Twoich uczniów. Jeśli reprezentują poziom podstawowy, wprowadź podstawowe nazwy części garderoby i produktów spożywczych. Jeśli uczniowie są na poziomie wyższym, możesz pokusić się o słownictwo bardziej zaawansowane. W tym ćwiczeniu ponownie możesz użyć rzutnika mulitimedialnego lub tablicy interaktywnej.
 4. Uzupełnianie zdań nowo poznanynymi słowami. Ćwiczenie bardzo łatwe do przygotowania w formie karty pracy lub gry na platformie Kahoot, w zależności od tego, jaką formę preferują Twoi uczniowie. Poniżej podaję przykłady:
 • Każdego ranka idę do ………………… po ciepłe i świeże pieczywo.
 • W ……………….. możesz kupić lekarstwa a przeziębienie.  
 • Kup kawałek szynki jak będziesz w ……………………………….. .
 • Często bywasz w ……………………….. ?
 • Jeśli potrzebujesz nowych butów dlaczego nie pójdziesz do …………………………….. ?
 • Byłam już w 4 ………………………… ale w żadnym nie mieli sukienek w moim rozmiarze.
 • Jutro pójdę do …………………………. kupić trochę pomidorów i ogórków.
 • W którym ……………………………………..  kupiłeś swoje biurko?

 

5.

 1. How much does it cost?                               a) Czy mają Państwo … ?
 2. Can I try it on?                                               b) Czy mogę to przymierzyć?
 3. Do you have …?                                             c) Jaki ma rozmiar?
 4. Do you with cash or credit card?               d) Czy płaci Pan (Pani) gotówką czy karta?
 5. What size are you?                                        e) W czym mogę pomóc?
 6. Where are the changing rooms?                f) Gdzie są przymierzalnie?
 7. Can I help you?                                              g) Ile to kosztuje?
 8. I would like to buy …                                    h) Chciałbym (chciałabym) kupić … .

    6. Układanie dialogu. Jest to bez wątpienia ćwiczenie dla uczniów na wyższym stopniu wtajemniczenia jesli chodzi o znajomość języka obcego. Uczniowie mogą pracować w parch lub trójkach. Możesz określić rodzaj sklepu, w którym dialog ma być przeprowadzony lub pozostawić uczniom dowolność w tym względzie. Możesz również przygotować listę wyrażeń i zwrotów, których uczniowie powinni użyć w swoich dialogach.

   7. Uzupełnianie zdań czasownikami. Poproś uczniów o uzupełnienie zdań czasownikami zwiazanymi z tematem kupowania. Dla uczniów na niższym poziomie podaj czasowniki w odmienionych formach, które należy wstawić do zdań. Dla uczniów znających język polski troszkę lepiej, przygotuj ćwiczenie z czasownikami w formie bezokoliczników, które należy odmienić i wstawić do zdania. Poniżej przykłady dla uczniów na wyższym poziomie znajomości języka:

robić (zakupy)/ iść (na zakupy)/ chodzić (na zakupy)/ kupować

 1. Zakupy spożywcze ……….. w pobliskim sklepie.
 2. Jutro …….. na zakupy z moja kolezanka.
 3. Czesto ………….. na zakupy z moja mama.
 4. Nie lubie …………. w zatloczonych sklepach.

Jak zwykle, zapraszam do korzystania z pomysłów:)

Kim chcę zostać w przyszłości?

Profesje

Dzisiaj chcę zaproponować kilka pomysłów na przeprowadzenie lekcji na temat: Mój wymarzony zawód/ Kim chciałbym/chciałabym zostać w przyszłości? 

W większości są to ćwiczenia dla poziomu 3 klasy kredytowej, w której uczniowie mają już jakieś podstawy jeśli chodzi o znajomość języka polskiego.

 1. Z jakimi profesjami kojarzą ci się obrazki? Ćwiczenie to można wykorzystać jako rozgrzewkę językową lub wstęp do tematu lekcji. Podziel uczniów na grupy. Każdej z nich rozdaj zestaw obrazków przedstawiających różne przedmioty. Poproś aby uczniowie przedyskutowali z jakimi zawodami kojarzą im się poszczególne przedmioty. Po 10 – 15 minutach wyświetl obrazki na projektorze i porównajcie z uczniami ich pomysły.
 2. Krzyżówka. Ćwiczenie dla uczniów na nieco niższym poziomie znajomości języka. Również przydatne jako rozgrzewka językowa lub wstęp do tematu lekcji.
 3. Nazwy zawodów. Ćwiczenie bardzo dobre na wprowadzenie nazw zawodów. Podziel uczniów na grupy i poproś o uzupełnienie kart pracy, do wyboru dla grupy o niższym lub wyższym poziomie zaawansowania.
 4. Rozmowa o pracę. Dobierz uczniów w pary. Poproś aby odegrali dialog w którym jedna osoba przedstawia pracodawcę przeprowadającego rozmowę z kandydatem na konkretne stanowisko, druga osoba natomiast jest ów kandydatem. Zadaniem każdej pary jest przygotowanie 10 potencjalnych pytań i odpowiedzi na nie, przeciwieczenie dialogu, a następnie zaprezentowanie go na forum klasy. Dobrze jest określić army czasowe ćwiczenia, np. 30 minut.
 5. Mój wymarzony zawód – prezentacja. Poproś uczniów o przygotowanie indywidualnych prezentacji na temat zawodu, który każdy z uczniów chciałby wykonywać w przyszłości. Podaj kilka pytań, które pomogą im uporządkować wypowiedź, np.
 • Nazwij zawód, który chciałbyś/chciałabyś wykonywać.
 • Jakie cechy osobowościowe powinieneś/powinnaś posiadać aby wykonywać dany zawód? Podaj przynajmniej 3. Do każdej cechy podaj przynajmniej 1 powód, dla którego uważasz, że dobrze by było ją posiadać.
 • Jakie są 3 najważniejsze umiejętności jakie powinna posiadać osoba wykonująca tenże zawód (np. powinna dobrze znać program Photoshop/ szybko liczyć w pamięci/ mieć dobrą pamięć, it.d.). Wybór uzasadnij.
 • Jakie są pozytywne strony wykonywania danego zawodu?
 • Jakie są negatywne strony wykonywania danego zawodu?
 • Dlaczego wybrałeś/wybrałaś dany zawód? Wybór uzasadnij.

6. Wymarzony zawód twojego kolegi/twojej koleżanki. Ćwiczenie podobne do      wcześniejszego, z tą różnicą, że uczniowie pracują w parach i przygotowują wypowiedź   na temat wymarzonej kariery swojego kolegi/swojej koleżanki.

7. Mój wymarzony zawód – wypowiedź pisemna. Ćwiczenie jest przeznaczone dla uczniów zaawansowanych w pisaniu po polsku. Poproś ich o uzupełnienie karty pracy.

8. Kroki planowania kariery – projekt broszury. Poproś uczniów o wykonanie broszury, w której zawarte będą najwaniejsze kroki, które każdy powinien podjąć na drodze planowania własnej kariery zawodowej. Broszury powinny być wykonane w programie Canva. Uczniowie mogą pracować indywidualnie, w parach, bądź grupach.

9. Test zainteresowań oraz test predyspozycji zawodowych. Aby ułatwić nieco uczniom wybór zawodu, możesz zaproponować im rozwiązanie testu, który pomoże im określić ich zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

Powyższe ćwiczenia możesz dowolnie modyfikować i dostosowywać do poziomu Twoich uczniów.

Serdecznie zapraszam nie tylko do korzystania, ale i podzielenia się własnymi pomysłami:)

 

 

Pory roku (Zima)

Zima

No i mamy zimę:) Kolejna pora roku i kolejny pomysł na przeprowadzenie lekcji języka polskiego.

Z porą zimową nieodłącznie związane są oczywiście sporty zimowe, które są bardzo wdzięcznym tematem do dyskusji, szczególnie dla chłopcami. Nie dyskryminujmy jednak dziewcząt, jak by to powiedziała jedna z moich uczennic:) Wiele dziewcząt również uwielbia tematykę sportową i można to świetnie wykorzystać na lekcji.

Poniżej, jak zwykle, przykłady ćwiczeń:

 1. Dlaczego lubię zimę/nie lubię zimy? Ćwiczenie to można wykorzystać jako rozgrzewkę językową. Uczniowie pracują w parach lub małych grupach. Ich zadaniem jest zapisanie/przedyskutowanie powodów, dla których lubią bądź nie lubią zimy. Po krótkiej chwili na zastanowienie, uczniowie dzielą się pomysłami. Zapisz je w tabelce na tablicy lub poproś któregoś z uczniów o zapisanie. Jeśli masz dostęp do tablicy interaktywnej, możesz na niej właśnie zanotować pomysły uczniów, co pozwoli na zapisanie ich w pamięci komputera i wykorzystanie zebranych informacji w dalszym toku lekcji.
 2. Sporty zimowe. Do kolejnego ćwiczenia możesz wykorzystać grę na platformie Kahoot. Zadaniem dzieciaków jest nazwanie dyscypliny sportu, na którą wskazują obiekty pokazane na kolejnych obrazkach. Osoby zainteresowane przygotowaną już grą proszę o podanie adresu email.
 3. Piosenka Skaldów “Z kopyta kulig rwie”. Tekst piosenki jest dość krótki, ale pełen czasowników. Można go doskonale wykorzystać do wprowadzenia nowych czasowników lub powtórki tych poznanych wcześniej. Usuń z tekstu wszystkie czasowniki i poproś uczniów, aby, słuchając piosenki, uzupełnili luki w tekście.
 4. Hokej – narodowy sport Kanady. Ten fakt możesz świetnie wykorzystać do nauki nowego słownictwa,  czytania ze zrozumieniem oraz mównienia w języku polskim. Wiadomo, że uczniom łatwiej jest przyswoić nowe informacje, jeśli są one oparte o wiedzę, którą już gdzieś tam posiadają. A że od prawie samego początku wpaja im się, że hokej to sport narodowy i co drugi uczeń w szkole należy do drużyny hokejowej, śmiało możesz spożytkować ich doswiadczenia do nauki języka obcego. Wystarczy znaleźć w Internecie dowolny tekst na temat hokeja w Kanadzie i dostosować go do własnych potrzeb, w zależności od poziomu uczniów. Mogą oni pracować indywidualnie, w parach lub małych grupach. Możesz poprosić ich o przeczytanie całego tekstu, bądź każdemu uczniowi/parze/grupie przydzielić jedynie fragment tekstu. Wszystko zależy od pomysłu na lekcję, długości tekstu, przygotowanych ćwiczeń i, jak wspomniałam wcześniej, poziomu uczniów.
 5. Adam Małysz/ Kamil Stoch, czyli wykorzystanie autorytetu sportowca na lekcji języka obcego. Ci, którzy śledzą mojego bloga z pewnością pamiętają wpis o tym w jaki sposób wykorzystuję na lekcji obraz żołnierza niezłomnego ukazanego w polskiej poezji patriotycznej. W ten sam sposób możesz posłużyć się autorytetem znanego sportowca i przemycić w trakcie lekcji wiele cennych wartości. Na przykład, możecie wspólnie omówić cechy sportowca, takie jak determinacja, upór, siła, wytrwałość, które przydają się nie tylko w sporcie, ale też ogólnie w życiu. Możesz poprosić uczniów o podanie przykładów sytuacji z życia codziennego, w których poszczególne cechy charakteru mogą się przydać.

Zapraszam do przetestowania moich pomysłów:)

 

Projekt z wykorzystaniem filmowej adaptacji “W pustyni i w puszczy”

W pustyni i w puszczy

Wykorzystywanie filmów na lekcji ma sens o tyle, o ile jest połączone z zadaniami, które uczniowie muszą wykonać. Samo włączenie dzieciakom filmu jest raczej stratą cennego czasu, którego i tak nigdy za wiele, i nie przynosi za bardzo korzyści językowych.

Aby oglądanie filmu takie korzyści przyniosło, uczniowie muszą otrzymać pewne zadania, na których będą musieli się skupić. Sprawią one, że uczniowie z większą uwagą i zaangażowaniem podejdą do samego oglądania filmu.

Osobiście, do projektu w klasie licealnej, wykorzystałam film “W pustyni i w puszczy” na podstwie powieści Henryka Sienkiewicza.

Cały projekt składał się z 3 jednostek lekcyjnych.

1 lekcja – zapoznanie uczniów z terminologią związaną z fabułą filmu/narracją utworu literackiego, czyli:

 • omówienie różnego typu bohaterów (protagonista/antagonista/bohaterowie drugoplanowi/ bohater statyczny/bohater dynamiczny);
 • omówienie elementów fabuły (ekspozycja/rozwój akcji/punkt kulminacyjny/spadek napięcia/rozwiązanie akcji);
 • omówienie pojęcia konfliktu (konflikt wewnętrzny/konflikt zewnętrzny);
 • wyjaśnienie czym są czas i miejsce akcji;
 • omówienie różnych typów narracji (pierwszoosobowa/trzecioosobowa);
 • wyjaśnienie czym jest temat.

Ponieważ w tym projekcie zakładamy, że uczniowie będą pracowć w grupach, dobrze jest poświęcić trochę czasu na omówienie zalet pracy w grupach, czyli innymi słowy, co zyskają uczniowie współpracując ze swoimi kolegami i koleżankami.

Ostatnią rzaeczą, która będzie miała miejsce na pierwszej lekcji, jest omówienie samego zadania i przedstawienie naszych oczekiwań co do jego realizacji. Poniżej zamieszczam wskazówki, które dawałam swoim uczniom przy realizacji ich projektu:

WSKAZÓWKI DO PROJEKTU GRUPOWEGO

 • Będziesz pracować w grupie 3-4 osobowej.

 • Każda grupa otrzyma do opracowania kilka pytań związanych z obejrzanym filmem.

 • Każdy członek grupy będzie odpowiedzialny za zaprezentowanie przydzielonego materiału.

 • Podczas oglądania filmu sporządź notatkę w formie punktów udzielając odpowiedzi na podane niżej pytania:

 1. Kim są główni bohaterowie filmu „W pustyni i w puszczy”? Opisz ich wygląd zewnętrzny (płeć, wiek, budowę ciała, narodowość, kolor włosów, oczu, sposób ubierania).

 2. Wymień i opisz 3 bohaterów drugoplanowych (płeć, wiek, budowę ciała, narodowość, kolor włosów, oczu, sposób ubierania się).

 3. Opisz czas i miejsce filmu. Co wskazuje na ten czas i miejsce? (Podaj jak najwięcej szczegółów).

 4. Jakie są elementy fabuły filmu (ekspozycja, rozwój akcji, punkt kulminacyjny, spadek napięcia, rozwiązanie)?

 5. Kto jest antagonistą/ antagonistami w filmie?

 6. Jaki jest temat filmu? Podaj szczegóły, które uzasadnią Twoją odpowiedź.

 7. Jak myślisz, co wydarzy się w przyszłości? Dlaczego tak myślisz? (Podaj powody uzasadniające Twój punkt widzenia).

 8. Jak myślisz, czy można się czegoś nauczyć z filmu „W pustyni i w puszczy”? Odpowiedź uzasadnij.

W przypadku projektu, który dzieciaki przygotowywały na mojej lekcji, każdej grupie przydzieliłam po 2 pytania z powyższej listy. Ze względu na czas, nie chciałam, aby wszystkie grupy prezentowały te same informacje. Zajęłoby to strasznie dużo czasu:)

Opcjonalnie możesz podać uczniom listę słów/wyrażeń, których chcesz aby użyli w swoich prezentacjach.

2 lekcja – oglądanie filmu/ sporządzanie notatek/ czas na pracę w grupie.

3 lekcja – czas na pracę w grupie (ostateczne poprawki/możliwość konsultacji z nauczycielem)/prezentacje grupowe.

Oto przykład, a zarazem propozycja, w jaki sposób możesz wykorzystać film na lekcji tak, aby połączyć przyjemne (czyli samo oglądanie filmu) z pożytecznym (czyli nauką języka).

 

Baśnie i legendy w nauczaniu języka polskiego

Warszawska Syrenka

Jednym z lepszym sposobów na naukę języka obcego jest wykorzystanie na lekcji bajek, baśni, legend oraz opowiadań. Możesz je używać na 100 różnych sposobów:)

Świetnie jeżeli uda Ci się znaleźć adaptacje filmowe baśni i legend. Wówczas możesz pokusić się o ułożenie całego projektu związanego z daną legenda/baśnią (przykład projektu na podstawie filmu będę jeszcze omawiać w jednym a kolejnych wpisów).

Wiele jest też bajek i legend przeznaczonych tylko do słuchania.

Poniżej podaję kilka prostszych przykładów ćwiczeń z wykorzystaniem bajek, baśni i legend:

 1. Baśń o Królewnie Śnieżce. Znaną chyba wszystkim, chociażby z filmu Disney’a, baśń, możesz wykorzystać na lekcji do ćwiczenia na rozumienie ze słuchu oraz mówienia. Będzie Ci potrzebny zestaw obrazków ukazujących koleje losów tytułowej królewny oraz nagrany tekst baśni. Włącz uczniom do posłuchania baśń (możesz nawet dwukrotnie, w zależności od ich poziomu), a następnie poproś, aby patrząc na kolejne obrazki, streścili ją. Ćwiczenie uczniowie mogą wykonywać indywidualnie, parami bądź w małych grupach.
 2. Legenda o Królu Popielu. Możesz tutaj wykorzystać nagranie, które znalazłam na YouTube. Poproś uczniów o wysłuchanie legendy, a następnie rozdaj karty pracy z pytaniami wielokrotnego wyboru, aby zaznaczyli prawidłową odpowiedź. Następnie uczniowie mogą opowiedzieć legendę używając własnych słów.
 3. Legenda o Bazyliszku, Legenda o Warsie i Sawie, Legenda o Smoku ze Smoczej Jamy, Legenda o Złotej Kaczce, Legenda o Piaście i postrzyżynach jego syna Siemowita. Wymienione legendy możesz użyć do ćwiczenia, w którym uczniowie będą pracować w małych grupach. Przydziel każdej grupie jedną legendę, poproś o przeczytanie, a następnie wykonanie kilku zadań, np.
 • Streść legendę w 3 zdaniach.
 • Wyjaśnij następujące słowa/wyrażenia… (w tekście każdej z legend jest wiele słów, których uczniowie nie znają, a które mogą im się przydać w przyszłości).
 • Utwórz nowe grupy w taki sposób, aby w każdej nowe grupie znalazł się jeden uczeń z każdej pozostałej grupy (ćwiczenie mam największy sens kiedy w grupach jest równa ilość uczniów). Mówiąc prościej, po utworzeniu nowych grup w każdej z nich mamy ucznia, który, teoretycznie, zna legendę o Bazyliszku, ucznia, który zna Legendę o Warsie i Sawie, itd.

4. Legenda o Smoku Wawelskim. Tę legendę wykorzystałam do lekcji, na której     uczyłam jak się pisze streszczenie. O tej lekcji była już mowa w jednym ze wcześniejszych wpisów. (dodać tag jak wpis sie ukarze)

Jak zwykle, podaję jedynie przykłady wykorzystania baśni i legend. Ćwiczenia możesz dowolnie modyfikować i dostosowywać do potrzeb swoich i uczniów.

Możesz także, zanim zdecydujesz się wykorzystać jakąś baśń czy legendę, zapytać uczniów o to jakie są ich ulubine historie. Być może mają swoje ukochane opowiadania z dzieciństwa, które znacznie ułatwią Wam pracę na lekcji.

 

Jak dobrze napisać streszczenie?

Streszczenie

Dzisiaj o tym, jak napisać dobre streszczenie.

Streszczanie informacji to umiejętność wysoce porządana, szczególnie u uczniów wybierających się do koledżu lub na studia uniwersyteckie. Ci, którzy przeżyli, wiedzą, że w szkole wyższej wymaga się streszczania rozmaitych tekstów: książek, artykułów, dialogów…

CECHY DOBREGO STRESZCZENIA

 1. Krótkie. Dobre streszczenie tekstu to 1/3 oryginału, czyli jeżeli paragraf składa się z 6 zdań, powinniniśmy być w stanie streścić go w 2.
 2. Zawiera niezbędne informacje. Efektywne streszczenie powinno przekazywać tylko i wyłącznie informacje istotne, bez których przkaz byłby niejasny bądź kompletnie zmieniony.
 3. Składa się ze zdań złożonych. Zdania w streszczeniu powinny być złożone, połączone logicznie i gramtycznie przy pomocy rozmaitych łączników. Dobrze jest wcześniej podać uczniom słownictwo, z którego będą mogli korzystać przy pisaniu streszczenia.

Poniżej podaję przykład takiej listy:

 1. zaimki przymiotne: który/jaki/kiedy/skąd/dokąd;
 2. zaimki przysłowne: kiedy/gdzie/skąd/jak;
 3. spójniki: i/a/albo/ale/lecz/lub;
 4. Słownictwocoddające stosunki czasowe: najpierw/na początku/na wstępie/ następnie/potem/później/w dalszym ciągu/wreszcie/w końcu/na zakończenie/ niebawem/wkrótce.

4. Zawiera synonimy.  Efektywne streszczenie powinno zawierać synonimy      słów/wyrażeń z oryginalnego tekstu. Uprzedź uczniów, iż używanie tych samych słów i wyrażeń, które są użyte w oryginalnym tekście, jest plagiatem i zwykle kończy się “oblaniem” ćwiczenia bądź nawet usunięciem z programu.

 

Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

 

Podobnie jak temat wyznania katolickiego, tak i temat patriotyzmu będzie się nieustannie przewijał przez tematy lekcji języka polskiego, przynajmniej w lekcjach mojego wykonania:)

Temat patriotyzmu, zdawałoby się trochę nudnawy dla nastolatków, służy mi do “przemycenia” pewnej istotnej życiowej rady, mianowicie, że w życiu nie należy się poddawać. Nawet jeśli jest ciężko i czasami nie widać żadnego sensownego rozwiązania na horyzoncie, to trzymając się w życiu pewnych wartości, jesteśmy w stanie przezwyciężyć te trudności.

 

Sposoby realizacji tematu

 • POEZJA

W przekazaniu treści, o których wspomniałam wyżej, pomagają mi najczęściej polscy poeci: Władysław Broniewski i jego “Bagnet na broń”, a także Konstanty Ildefons Gałczyński i jego “Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”. Bardzo często wykorzystuję też na lekcjach teksty polskich pieśni patriotycznych, takich jak “Szara piechota”, “Wojenko, wojenko!” czy “Marsz pierwszej brygady”.

Obraz żołnierza niezłomnego to dobry wzór dla naszej współczesnej młodzieży, która każde drobne niepowodzenie traktuje jak życiową porażkę. Jest on wzorem odwagi, bezkompromisowości i ambicji. Zawsze trzyma się zasad, których nauczyli go rodzice i dziadkowie. I mimo, że trudno, ciężko, zimno i daleko od domu, taki żołnierz zna swój obowiązek.

Często przy omawianiu tematów patriotycznych proszę uczniów o to, aby postarali się oczami wyobraźni postawić na miejscu takiego żołnierza i odpowiedzieli sobie na pewne pytania, np.:

 • Jakie uczucia mogą towarzyszyć takiemu żołnierzowi?
 • O czym taka osoba może myśleć?
 • Co zrobiłbyś/ zrobiłabyś będąc na miejscu takiego żolnierza?

Ćwiczenie to, po pierwsze, bardzo rozwija wyobraźnię, po drugie, uczy empatii.

 • PORÓWNANIE NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Z DNIEM PAMIĘCI

Warto by także pokusić się o zestawienie (wyszukanie podobieństw i różnic) polskiego Święta Niepodległości z kanadyjskim Dniem Pamięci (Remembrance Day). Porównując znany im Dzień Pamięci z nieco może odleglejszym Świętem Niepodległości, uczniom będzie łatwiej doszukać się związku między jednym i drugim świętem.

Ćwiczenie można modyfikować w zależności od potrzeb. Można je przeprowadzić na tablicy/ tablicy interaktywnej tak, aby uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie. Możemy także podzielić uczniów na mniejsze grupy i poprosić aby wyszukali podobieństwa i różnice między świętami, a następnie porównać propozycje uczniów na forum klasy.

 • ZAPROSZENIE GOŚCIA

Jeśli macie taką możliwość, możecie zaprosić na lekcję kogoś, kto opowie o pochodzeniu i obchodach Święta Niepodległości. Może być to weteran, osoba, która pamięta obchody święta 11 listopada jeszcze z Polski, dziadek, babcia, tata lub mama któregoś z uczniów.

W ubiegłym roku szkolnym moi uczniowie mieli zaszczyt posłuchać prelekcji, którą wygłosił tata jednej z uczennic, pan Sławomir Smolec. Niestety, ja, z powodu choroby, nie mogłam być obecna w szkole. Koleżanka zastępująca mnie tego dnia na zajęciach przekazała mi, że pan Sławek, w swojej niezwykle rzetelnie przygotowanej prezentacji, przekazał dzieciakom wiele istotnych faktów z historii Polski.

Niestety, prawda jest taka, że na lekcjach coraz mniej czasu poświęca się na tematy historyczne. Zmiany w programie nauczania, wynikające z faktu, że na kurs kredytowy może się zapisać praktycznie rzecz biorąc każdy uczeń, nie znający nawet języka polskiego, niezwykle utrudniają mówienie o historii. Jest bardzo ciężko poruszać poważne tematy z historii Polski, kiedy uczniowie nie znają podstaw języka i praktycznie nie rozumieją o czym do nich mówisz:)

Dlatego bardzo dziękuję, panie Sławku, za pomoc i wspaniałą lekcję historii 🙂

Podaję link do prezentacji pana Sławka, jeśli ktoś chciałby ją wykorzystać na swojej lekcji.